Algemene voorwaarden

25 mei 2018

Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop, leveringen, aanbestedingen en het verrichten van installatie werkzaamheden en servicewerkzaamheden van Kupan B.V.
1.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn alleen dan van kracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2. Aanbieding
2.1 Elke al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie, of soortgelijke mondelinge of schriftelijke mededeling door Kupan en/of diens medewerker(s) gedaan is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of ingeval van een mondelinge aanbieding schriftelijke bevestiging door Kupan. Het aanbieden van een “richtprijs” is uitdrukkelijk uitgesloten alsmede het bepaalde in BW7:752 lid 2. Met het vragen en of ontvangen van enige aanbieding van Kupan gaat opdrachtgever akkoord met electronisch contracteren en communiceren met Kupan.
2.2 In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, drukwerk, normalisatiebladen, maat– en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens, al dan niet digitaal via de website van Kupan of derden verkregen, zijn niet bindend, behalve voor zover deze door de Kupan uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
2.4 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen etc. van de juistheid en compleetheid waarvan Kupan mag uitgaan.
2.5 De door de Kupan uitgebrachte aanbieding, alsmede de door de Kupan vervaardigde of verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, monsters, stalen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven eigendom van Kupan, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Kupan behoudt zich op al deze zaken de intellectuele eigendomsrechten voor. De opdrachtgever staat er voor in dat geen gegevens, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Kupan, worden gekopieerd, aan derden getoond, bekendgemaakt of gebruikt. Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Kupan te retourneren.

 

Artikel 3. Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door Kupan.
3.2 Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts bindend indien Kupan deze schriftelijk heeft aanvaard.
3.3 Opdrachtgever dient aan Kupan mee te delen aan welke van overheidswege gestelde en te stellen (bouwveilligheids-) eisen de door Kupan te leveren prestatie zal moeten voldoen. De opdrachtgever zal de benodigde tekeningen, gegevens en aanwijzingen verschaffen.
3.4 Kupan heeft het recht meerwerk in rekening te brengen ook al ligt daar geen schriftelijke opdracht aan ten grondslag. Meerwerk wordt in ieder geval geacht te zijn opgedragen indien dit het gevolg is van dwingende overheidsvoorschriften.
3.5 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Kupan binden Kupan niet dan nadat en voor zover deze door Kupan schriftelijk zijn bevestigd.
3.6 Kupan heeft het recht de kosten in rekening te brengen die Kupan heeft moeten maken om een aanbieding uit te brengen indien deze kosten aanzienlijk waren en mits dit door Kupan vooraf kenbaar is gemaakt, ook

 

Artikel 4. Prijs
4.1 Alle opgegeven prijzen, vermeld in de aanbieding respectievelijk orderbevestiging, zijn exclusief btw, invoerrechten en/of andere belastingen van overheidswege en zijn gebaseerd op de op het moment van aanbieding respectievelijk orderbevestiging geldende kostprijzen, waaronder materiaalkosten, valutakoersen en loonkosten.
4.2 Indien na totstandkoming van de overeenkomst een of meer van de in het vorige lid genoemde prijzen en kosten een verhoging ondergaat heeft Kupan het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
4.3 Indien niet anders overeengekomen, geldt de prijs voor franco levering en geschiedt het vervoer voor rekening en risico van Kupan.
4.4 In het geval dat een prijs af-fabriek of magazijn is overeengekomen, geldt dat het vervoer inclusief laden, lossen en opslaan, voor rekening en risico van de opdrachtgever plaatsvindt.
4.5 Emballage staat, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, ter beoordeling van Kupan en wordt tegen kostprijs berekend.
4.6 Indien geen montage is overeengekomen, geschiedt het lossen en opslaan van de goederen voor rekening van de opdrachtgever. Indien Kupan heeft aangenomen de goederen te monteren, is de prijs berekend inclusief montage van de goederen op de plaats in de aanbieding genoemd, en inclusief alle kosten (behoudens de in het artikel over montage vermelde kosten).
4.7 Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, dan is Kupan gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen.

 

Artikel 5. Montage
5.1 De opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat:
a. Het personeel van Kupan en alle overige door Kupan voor de montage tewerkgestelde personen, zodra zij op de bouwplaats zijn aangekomen, hun werkzaamheden onder normale omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten volgens een overeengekomen montagevolgorde.
b. Het bouwwerk tot aan de toegangsdeur bereikbaar is via een bestrate of anderszins verharde weg.
c. Geschikt materiaal voor verticaal transport van de materialen beschikbaar is.
d. Geschikte behuizing en/of door de wet geëiste voorzieningen voor het personeel van Kupan en alle overige door Kupan voor de montage tewerkgestelde personen aanwezig zijn.
e. De op de bouwplaats nodige afsluitbare droge opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en andere zaken aanwezig te zijn.
f. De ruimten waar Kupan werkzaamheden verricht afgewerkt, bezemschoon, leeg en droog aan Kupan ter beschikking worden gesteld.
g. Voldoende verlichting en voldoende elektrische aansluitmogelijkheden van 220/380 volt van voldoende vermogen binnen een afstand van 10 meter tot de werkplek ter beschikking van Kupan te zijn.
h. De temperatuur minimaal 100 is om optimale uitharding van de epoxyhars rondom de afsteun punten naar de vloer te verkrijgen.
i. Zuivere en duidelijk zichtbare stramien- en peilmaten op voldoende afstand in het bouwwerk zijn aangebracht.
j. De plaats van leidingen in muren en vloeren duidelijk gemarkeerd zijn resp. aangegeven worden.
k. Bouwkundige sokkels voor door Kupan te plaatsen kasten vooraf zijn aangebracht volgens door Kupan verstrekte maten. De bovenzijde van de sokkels dient zuiver vlak en volkomen waterpas te zijn afgewerkt conform DIN 18202 verhoogde vlakheid Zeile 3 c.q. W.T.C.B. voor speciaal werk 5mm/2 meter.
l. Alle noodzakelijke algemene veiligheidsvoorschriften en ander voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd.
m. De nodige vergunningen en ontheffingen zijn verleend.
5.2 Indien niet aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan is Kupan gerechtigd de montagewerkzaamheden op te schorten en of extra kosten in rekening te brengen.
5.3 Alle kosten voortkomende uit stagnatie, welke worden veroorzaakt door het niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden en/of buiten onze schuld ontstaan, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht per manuur montage- en reistijd tegen op dat moment geldende tarieven. Bovendien geldt in dergelijke gevallen een verlenging van de levertijd die redelijk is.
5.4 Alle breek-, hak-, metsel-, tegel-, stukadoor-, beton-, timmer-, schilder-, kit-, uitsparings-,centrale verwarmingswerkzaamheden en alle overige werkzaamheden van E- en W- installateurs zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5.5 De montage dient ononderbroken in één aaneengesloten periode te kunnen plaatsvinden en is, tenzij anders overeengekomen, berekend voor uitvoering in 1 fase.
5.6 Meerwerk wordt slechts verricht indien hiertoe schriftelijk opdracht is gegeven en/of een getekende opdrachtbon voor meerwerk is verstrekt en deze opdracht door ons is aanvaard.
5.7 De overeengekomen prijs is gebaseerd op montage tegen glad afgewerkte harde wanden en vloeren en zonder leidingen e.d. Indien dit niet het geval is, behoudt Kupan zich het recht voor om daardoor ontstane extra kosten door te berekenen. De gevolgen van het doorboren van niet door de opdrachtgever gemarkeerde leidingen is nooit voor rekening en risico van Kupan.
5.8 Indien ongebruikelijke bouwmaterialen en/of constructies zijn toegepast of indien de werkelijke situatie afwijkt van de betreffende tekeningen dient de opdrachtgever Kupan hiervan tijdig in kennis te stellen zodat eventueel hieruit voorkomend meerwerk tevoren overeen gekomen kan worden.
5.9 Kupan levert bezemschoon op en draagt zorg voor verwijdering van eigen verpakkings- en afvalmateriaal.
5.10 Bij werkzaamheden levering en plaatsing gereed, naar de mening van Kupan, zal een rondgang langs de geleverde en gemonteerde zaken worden gemaakt waarbij wordt geconstateerd of Kupan naar de eisen van goed en deugdelijk werk heeft geplaatst. Kupan zal daarvan een verslag maken met foto’s dat geldt als opname, na opname voor akkoord af te tekenen door/ namens opdrachtgever.Mogelijke gebreken worden dan geconstateerd en zullen omgaand/zo spoedig mogelijk worden verholpen. Kleine gebreken die een normaal gebruik van de geplaatste zaken niet in de weg staan zijn geen reden voor onthouding van het akkoord. De geplaatste zaken gelden als opgeleverd indien opdrachtgever akkoord is door ondertekening van de opname dan wel door ingebruikneming van de geplaatste zaken als bedoeld in artikel 6.6 hierna, altijd de eerste van een van de twee bedoelde tijdstippen. Indien overeengekomen is dat betaling door de opdrachtgever gebeurt na ontvangst van een getekende uitvoerdersbon is de opdrachtgever verplicht bij beëindiging van de montage door de opdrachtgever het hiervoor bedoelde akkoord opname te geven . Verzending van het opnameverslag aan opdrachtgever geldt als uitvoerdersbon.
5.11 Alle werkzaamheden van Kupan vallen onder de C.A.R. verzekering welke de opdrachtgever verplicht is voor het gehele werk af te sluiten.

 

Artikel 6. Lever/montagetijd
6.1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.
6.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Kupan zijn de zaken te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
6.3 De levertijd gaat in op de laatste van de navolgende tijdstippen:
a. de dag van de totstandkoming of wijziging van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door Kupan van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke complete en correcte stukken, vergunningen, gegevens e.d. waaronder begrepen de door de opdrachtgever goedgekeurde eerst benodigde werktekeningen;
c. de dag van ontvangst door Kupan van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling door opdrachtgever dient te worden voldaan;
6.4 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Kupan bestelde materialen en diensten. Indien buiten de schuld van Kupan vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen of diensten niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
6.5 De opdrachtgever verplicht zich vertraging in de bouwwerkzaamheden of enige andere omstandigheid waardoor de levering of montage geen voortgang zal kunnen vinden tenminste acht dagen tevoren aan Kupan te melden. Kosten als gevolg van niet tijdige melding zullen aan opdrachtgever worden doorberekend. Bovendien wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als redelijk is.
6.6 De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer deze of belangrijke onderdelen daarvan een en ander in redelijkheid ter beoordeling van de Kupan ter keuring respectievelijk ter verzending gereed zijn, na dat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
Indien Kupan heeft aangenomen de zaken te monteren, gelden de zaken ten aanzien van de montagetijd in ieder geval uiterlijk als opgeleverd, wanneer deze of de belangrijkste onderdelen daarvan een en ander in redelijkheid ter beoordeling van Kupan in het bouwwerk zijn aangebracht.
6.7 Indien de opdrachtgever verzuimt om zaken af te nemen, zal Kupan deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever kunnen opslaan. Deze opslag laat de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de goederen, alsmede zijn overige verplichtingen, onverlet.
6.8 Kupan heeft het recht opdrachten in gedeelten te presteren. Deze deelleveringen kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.
6.9 Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook geeft de opdrachtgever geen recht op niet nakoming van enige jegens Kupan aangegane verplichting, noch op het verrichten of doen verrichten van de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst. Behoudens afwijkende overeenkomst neemt Kupan geen aansprakelijkheid op zich tot vergoeding van schade in welke vorm dan ook, boete daaronder begrepen, voortvloeiende uit vertraging in de levering.

 

Artikel 7. Reclamering
7.1 Opdrachtgever dient hetgeen is geleverd of gemonteerd direct na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van hetgeen is overeengekomen.
7.2 Eventuele reclames dienen schriftelijk bij Kupan te worden ingediend binnen 5 werkdagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van deze termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door opdrachtgever aanvaard.
7.3 In geval van een reclame stelt de opdrachtgever Kupan in staat de ingediende bezwaren te controleren. Bij een terecht bevonden reclame zal Kupan overgaan tot herlevering van de za(a)k(en) na terugzending daarvan door opdrachtgever of ter keuze van Kupan een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde.
7.4 Indien Kupan zaken van derden betrekt of betrokken heeft is Kupans verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor Kupans leverancier jegens Kupan aansprakelijk is.

 

Artikel 8. Betaling
8.1 Indien niet anders is overeengekomen, zal de facturering van de overeengekomen prijs als volgt geschieden:
a. In geval van levering zonder montage 30% bij opdracht; 70% bij levering of gereed volgens planning.
b. In geval van levering met montage zal de facturering van het bedrag voor de levering van de zaken als volgt geschieden: 30% bij opdracht, 40% bij aflevering op het werk volgens planning; 30% bij beëindiging montage en gelijktijdige oplevering.
8.2 Deelleveringen kunnen overeenkomstig het in het eerste lid bepaalde naar rato worden gefactureerd.
8.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet binnen 14 dagen plaatsvindt wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Kupan gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling vertragingsrente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente te rekenen vanaf de factuurdatum.Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten die Kupan vervolgens dient te maken om de vordering te innen, die van juridische bijstand daaronder begrepen, komen ten laste van opdrachtgever.
8.4 Kupan heeft te allen tijde het recht voor levering, deellevering daaronder begrepen, van opdrachtgever te verlangen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichting. Indien opdrachtgever een dergelijke zekerheid niet stelt heeft Kupan het recht verdere (deel-)leveringen te staken. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt worden alle openstaande vorderingen van Kupan onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9. Garantie
A. Bij levering met montage:
9.1 Kupan waarborgt, bij normaal gebruik en onderhoud, de deugdelijkheid van de door haar geleverde en gemonteerde producten op materiaal-, fabricage- en montagefouten, voor een termijn van 5 jaar geldig voor het SGL plaatmateriaal en voor een termijn van 1 jaar voor het mechanisch hang- en sluitwerk. De garantie gaat in op de dag van oplevering door Kupan.
9.2 Buiten de garantie vallen:
- kleine (al dan niet esthetische) onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid.
- beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen.
- beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege Kupan aan het geleverde zijn uitgevoerd.
- beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijke verandering in het milieu.
- materialen die ingevolge voorschrift van de opdrachtgever door Kupan zijn toegepast en waarvan deze schriftelijk heeft meegedeeld dat zij niet onder de garantie vallen.
- door of namens de opdrachtgever geleverde materialen.
9.3 De garantie omvat uitsluitend de vervanging of het herstel naar keuze van Kupan van hetgeen dat door de opdrachtgever als ondeugdelijk wordt aangetoond met dien verstande evenwel dat deze werkzaamheden voor rekening van Kupan komen tot ten hoogste het bedrag van de prijs exclusief omzetbelasting van het betrokken werk exclusief de onder 9.2 laatste  bedoelde materialen alsmede de aanbrengkosten hiervan. Aansprakelijkheid voor elke andere directe en indirecte schade alsmede elke gevolgschade valt niet binnen de garantie en is uitdrukkelijk uitgesloten. Het staat Kupan vrij om voorrijkosten en bijkomende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

9.4 Gebreken, ter zake waarvan een beroep op deze garantie wordt gedaan, dienen binnen 5 dagen te rekenen vanaf de dag van constatering binnen de garantieperiocde, schriftelijk aan Kupan te worden gemeld. Kupan is verplicht gebreken, waarvoor terecht een beroep op garantie wordt gedaan, zo spoedig mogelijk op te heffen. De opdrachtgever zal Kupan hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten in ruime gelegenheid stellen en verder aan hem het gebruik van aanwezige energievoorzieningen, hijs-, hef- en transportwerktuigen, eveneens zonder kostenberekening toestaan.
9.5 Indien Kupan ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen zijn eigendom.
9.6 Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.
9.7 De garantie vervalt indien de opdrachtgever zonder de uitdrukkelijke toestemming van Kupan reparaties aan het geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten, veranderingen aanbrengt of laat aanbrengen of niet originele onderdelen monteert of laat monteren.
9.8 Indien in overleg met de opdrachtgever gebruikte materialen of gebruikte goederen worden geleverd, gewijzigd of hergebruikt, wordt geen garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.9 Tenzij anders overeengekomen wordt op door de opdrachtgever aan Kupan ter bewerking verstrekte grondstoffen of goederen geen garantie verleend. Garantie op de deugdelijkheid van de bewerkingen wordt slechts verstrekt mits dit tevoren schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen.
9.10 Op van derden betrokken materialen of goederen wordt door Kupan niet meer garantie verleend dan door betreffende toeleverancier aan Kupan is verstrekt.
9.11 De garantie vervalt indien is afgeweken van de onderhoudsvoorschriften.
9.12 Het beweerdelijk niet nakomen door Kupan van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met Kupan gesloten overeenkomst.
9.13 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de Kupan gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de Kupan met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie, hoe ook genaamd gehouden.

B. Bij levering zonder montage:
9.14 Voor levering zonder montage gelden bovenstaande garantiebepalingen eveneens met dien verstande dat:
- de in lid 1 genoemde termijn een aanvang neemt op de dag van levering.
- van de garantie zijn uitgesloten gebreken, die in of door de montage zijn ontstaan;
- niet voor rekening van Kupan komen kosten van montage en demontage, transportkosten alsmede andere op de levering vallende kosten.

C.Bij reparatie- of revisiewerkzaamheden:
9.15 Slechts op de deugdelijkheid van de door Kupan uitgevoerde werkzaamheden wordt een garantie verleend, mits dit tevoren met de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht en behoudens grove schuld aan de zijde van Kupan geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid van Kupan het volgende:
a. De aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst is beperkt tot de nakoming van de in artikel 9 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen; elke vordering tot schadevergoeding, behoudens die ter zake van het niet nakomen van de garantieverplichtingen, is uitgesloten.
b. Elke vordering ter zake van bedrijfsschade, gevolgschade of ander indirecte schade is uitgesloten.
c. Kupan is ook niet aansprakelijk voor kosten en schaden, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
- schending van octrooien, licenties of andere intellectuele rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;
- overschrijding van de levertijd;
- overmacht, zoals in artikel 11 omschreven;
- handelen of nalaten van de opdrachtgever, diens ondergeschikten dan wel anderen personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
d. Indien Kupan zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand van welke aard ook verleent, geschiedt zulks voor risico van de opdrachtgever.
e. De door Kupan te vergoeden schade zal gematigd worden indien de met opdrachtgever overeengekomen prijs overeenkomstig artikel 4 gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.
10.2 De opdrachtgever is gehouden Kupan schadeloos te stellen voor alle kosten en schade, die voor Kupan mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door
derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Kupan worden ingesteld. De opdrachtgever is uit de hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door Kupan.

 

Artikel 11. Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de schuld van Kupan ontstane blijvende of tijdelijke verhindering in de nakoming van de overeenkomst. Onder overmacht zal onder meer steeds zijn inbegrepen:
- Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard ook en onverschillig op welke wijze ontstaan, bij Kupan dan wel zijn leveranciers;
- vertraagde of te late levering door de leveranciers van Kupan;
- vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van welke aard ook van en naar Kupan;
- import- of exportbeperkingen van welke aard ook;
- oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer;
- brand bij Kupan dan wel zijn leveranciers;
- alle overige ernstige storingen in het bedrijf van Kupan dan wel zijn leveranciers.
11.2 Kupan is in geval van overmacht gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de nakoming van de overeenkomst voor ten hoogste 4 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de periode van opschorting is Kupan bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

12.1 Kupan is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de overeenkomst voor ten hoogste 4 maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, in de volgende gevallen:
- Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Kupan gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit;
- indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, zoals in geval van faillissement, surséance van betaling, beslag op het vermogen, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht al dan niet tot zekerheid van het bedrijf van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen;
12.2 Gedurende de opschorting is Kupan bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
12.3 In geval van opschorting krachtens lid 1 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de tenvolge van de opschorting door Kupan bespaarde kosten, en is Kupan bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen of gefabriceerde grondstoffen, materialen , onderdelen of andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid 1 wordt de overeen gekomen prijs - zo geen voorgaande opschorting heeft plaats gevonden - onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de tengevolge van de ontbinding door Kupan bespaarde kosten, en is de opdrachtgever gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Kupan bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening en risico te verkopen.

 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 Kupan behoudt zich de eigendom voor van alle door hem geleverde zaken die niet volledig of gedeeltelijk betaald zijn.
13.2 Dit eigendomsvoorbehoud strekt tot zekerheid voor al hetgeen Kupan ter zake of in verband met de door opdrachtgever gedane leveringen met inbegrip van rente en kosten aan verkoper verschuldigd is.
13.3 Opdrachtgever is verplicht zolang niet geheel of gedeeltelijk betaald is, de geleverde zaken op een dusdanige wijze voorhanden te hebben, dat de zaken onmiddellijk voor iedereen als eigendom van Kupan herkenbaar zijn. Opdrachtgever is aldus niet bevoegd over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrjfsvoering en de normale bestemming van zaken.
13.4 Opdrachtgever is niet bevoegd de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verpanden, te verhuren, in bewaring of gebruik te geven, te belenen, te verkopen of af te leveren.
13.5 Bij niet nakoming door opdrachtgever is Kupan gerechtigd alle zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Opdrachtgever is verplicht deze zaken op eerste aanmaning van Kupan aan hem te retourneren dan wel voor Kupan beschikbaar te houden, zulks voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Op alle tussen Kupan en opdrachtgever gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing zulks met uitsluiting van de Weense Koopverdragen (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods). Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het geval mochten zijn, zullen worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het reglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

 

 

 

Ververkersovereenkomst

Omschrijving van de dienstverlening:
Kupan B.V. Dames Jolinkweg 46, 7051 DL Varsseveld, BTW nr: NL810695339B01, KVK nr: 09035138 Arnhem, verder te noemen Kupan, levert producten op basis van Compact HPL in de sectoren educatie, hotels en utiliteiten, sport en fitness, zwembaden en sauna’s, recreatie en campings, vliegvelden, gezondheidzorg, food en industrie, laboratoria en cleanrooms. Hierbij kunt u denken aan toiletwanden, wastableaus, lockers, kasten, overtapbanken, deuren, garderobesystemen en duct panels. Om deze producten beschikbaar te maken biedt Kupan deze producten aan via hun webshop. Op de website van Kupan is informatie over de producten te vinden. Alle gegevens die moeten worden ingevoerd bij een bestelling zijn noodzakelijk voor de juiste afhandeling van deze bestelling. Denk hierbij aan contact over levertijden, onjuiste bestellingen, montage, bevestigingen van bestellingen, contact over offertes enz. De ingevoerde gegevens kunnen alleen ingezien worden door kantoormedewerkers en monteurs binnen Kupan. De gegevens worden gebruikt om de juiste bouwtekeningen te maken, contact te hebben in verband met bestellingen, zorg te dragen voor de productie van de juiste producten. Bezorging en montage. De verwerking van gegevens vind alleen plaats binnen de organisatie Kupan. Gegevens worden alleen ingezien, zij worden aangepast bij onjuistheden of aanpassingen op verzoek van de klant.


Gegevens die worden verwerkt:
Analytische (website en webshop) gegevens, gegevens van Facebook en Instagram. Gegevens die worden ingevoerd bij een bestelling. Betalingsgegevens.

 

De betrouwbaarheidseisen die op de verwerking van toepassing zijn:
Kupan dient de gegevens van klanten met respect voor privacy te behandelen. De gegevens worden niet doorverkocht aan derden en niet gebruikt voor doeleinden buiten de bedrijfsdoeleinden. Alle medewerkers en externe partijen die door Kupan worden ingehuurd dienen de gegevens die zij kunnen inzien met uiterste zorg te behandelen en te bewaren. De gegevens zullen door niemand worden ingezet met een doel anders dan het bedrijfsdoeleinde van Kupan B.V. De gegevens worden niet voor persoonlijke doeleinden ingezet. Alle interne en externe partijen die in aanraking komen met persoonsgegevens zullen de geheimhoudingsplicht die aan hen gesteld is in acht nemen. Door middel van audits, uitgevoerd door een externe partij, zal Kupan twee maal per jaar controleren of verwerkers de privacy van de door Kupan gedeelde gegevens in acht neemt.

 

De beveiliging door de bewerker:
De gegevens die Kupan van haar klanten verkrijgen zijn voor 99,9 procent bedrijfsgegevens. Kupan verwerkt geen persoonlijke gegevens zoals geboortedatum, of BSN-nummers. Iedere medewerker die de gegevens van de klant kan inzien moet hiervoor een wachtwoord ingeven om daarbij te kunnen. Financiële gegevens zijn ook op deze manier beveiligd. Alle wachtwoorden zijn beveiligd door middel van codering en kunnen niet worden ingezien door medewerkers. 


Transparantie over de beveiliging:

De gegevens die worden ingewonnen via de website en de webshop voor analytische doeleinden worden ingezet om de website en webshop zo klantvriendelijk mogelijk te maken. Dit bereikt Kupan door deze gegevens in te zetten om producten makkelijker vindbaar, de website en webshop makkelijker te navigeren en de pagina’s overzichtelijker en vindbaarder te maken en andere acties in het verlengde hiervan toe te passen. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor de directie, webshop- en websitebeheerders, webshop- en websiteontwikkelaars en marketingteam intern en extern bij Besite, verwerker. De analytische gegevens worden gebruikt om te zorgen voor optimaal werkende sites, goede vindbaarheid op Google, ook via advertising en remarketing doeleinden. Deze gegevens kunnen alleen ingezien worden met toestemming van de directie van Kupan, er moet hiervoor door Kupan een verzoek worden gestuurd. Deze kan alleen geaccepteerd worden doormiddel van een account met wachtwoord. Alle analytische gegevens kunnen alleen ingezien worden na invoer van een wachtwoord. Kupan B.V. zal twee maal per jaar een externe onafhankelijke partij in zetten om controle uit te voeren op de naleving van beveiligingsregels omtrent de te verwerken gegevens van Kupan B.V. Hierbij kan worden gedacht aan IT- auditors en penetratietesters.

 

Transparantie over opgetreden beveiligingsincidenten
Bij een interne datalek of intern veiligheidsincident dient Kupan binnen 72 uur dit incident te melden aan de AP. Betrokkenen zullen binnen 120 uur worden verwittigd. Deze richtlijnen stelt Kupan ook aan zijn verwerkers. Daarnaast is van externe verwerkers van gegevens van Kupan, door Kupan te verwachten dat zij direct aan Kupan rapporteren en de personen waarvan gegevens zijn gelekt adequaat informeren.

Verwerking door sub-bewerkers
Verwerkers wordt het verboden om gegevens verkregen van Kupan B.V. te laten verwerken door sub-bewerkers. Mocht een verwerker toch een gegevens willen laten sub-bewerken dan dienen zij daarvoor expliciete toestemming te verkrijgen van Kupan B.V. waarna hiervoor richtlijnen worden opgenomen in deze bewerkersovereenkomst voordat hiervoor toestemming wordt verleend.

Verwerking van de persoonsgegevens buiten Nederland
De gegevens die in het buitenland worden bewerkt door onze dealers. Kupan heeft 19 dealers van Kupan producten buiten Nederland. Zij verkrijgen alleen informatie van klanten in hun land/regio. Ook voor hen zijn de regels van deze bewerkersovereenkomst van kracht. Zij zijn verboden deze gegevens door derden te laten verwerken. Mocht de noodzaak zich voordoen gegevens te laten verwerken door externe partijen, zullen zij hiervoor expliciete toestemming moeten verkrijgen van Kupan B.V. waarop volgend de richtlijnen hiervoor worden opgenomen in deze bewerkersovereenkomst voordat gegevens aan derden verstrekt worden.

 

Voorwaarden voor heronderhandeling of beëindiging van de overeenkomst.

Vinden er veranderingen plaats in de verwerkte persoonsgegevens of de betrouwbaarheidseisen die aanleiding geven voor het heronderhandelen van de bewerkersovereenkomst dan zal daarop volgend de gehele bewerkersovereenkomst worden gereviseerd met in acht name van de aan wijziging onderhevige partijen of persoonsgegevens.

Mocht een verwerker er voor kiezen de relatie met Kupan te beëindigen op welke wijze dan ook, dan dient deze verwerker alle gegevens die in het bezit van te rapporteren aan Kupan binnen een tijdsbestek van niet langer dan de opzegtermijn met een maximale duur van één kalendermaand. Gegevens in bezit van de verwerker die aan Kupan B.V. toebehoren dienen zover wettelijk toegestaan te worden vernietigd.

Mocht Kupan B.V. na herhaaldelijke pogingen contact niet kunnen bewerkstelligen met verwerker, dan is het Kupan genoodzaakt zich in te spannen tot wat in alle redelijkheid verwacht mag worden, afhankelijk van de aard en de risico’s van de persoonsgegevens.

Nieuwe verwerkers
Nieuwe verwerkers gaan voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst betreft de activiteiten met de verwerkersovereenkomst akkoord. Voor nieuwe verwerkers geldt zowel als voor huidige verwerkers, wanneer het contract op welke wijze dan ook en onafhankelijk van wie dit heeft geïnitieerd wordt beëindigd zal de verwerker een rapportage doen van de laatst bekende gegevens en deze zullen verwijderen, uitgezonderd gegevens die wettelijk langer in het bezit moeten blijven.

Huidige verwerkers
Met huidige verwerkers wordt bepaald dat zij na beëindiging van het contract op welke wijze dan ook en onafhankelijk wie deze beëindiging heeft geïnitieerd een rapportage doen van de laatst bekende gegevens en deze zullen worden verwijderd na de opzegtermijn, uitgezonderd gegevens die wettelijk langer in het bezit moeten blijven.

 

Verklarende woordenlijst:
Verwerker is hetzelfde als bewerker en betekend: alle handelingen die kunnen worden uitgevoerd met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen.